banner58

'Seçim Kanunu'na göre mühürsüz zarflar ve oylar geçersiz'

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), anayasa değişikliklerine ilişkin referandumda oy sayımına geçilirken son anda tartışılan bir karar duyurusu yaptı. "Duyuru" başlığı altında YSK'nın internet sitesinde de yayımlanan açıklamada, kurulun aldığı karar, "Bazı sandık kurullarının seçmene oy pusulası ve zarflarını sandık kurulu mührüyle mühürlemeden verdikleri yolundaki yoğun şikayetler üzerine bugün toplanan Yüksek Seçim Kurulu sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına karar vermiştir. Sayım döküm işleminin buna göre yapılması gerekmektedir. Kamuoyuna, il ve ilçe seçim kurullarımıza, sandık kurullarına ve siyasi partilere duyurulur" ifadeleriyle duyuruldu.

'Seçim Kanunu'na göre mühürsüz zarflar ve oylar geçersiz'

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), anayasa değişikliklerine ilişkin referandumda oy sayımına geçilirken son anda tartışılan bir karar duyurusu yaptı. "Duyuru" başlığı altında YSK'nın internet sitesinde de yayımlanan açıklamada, kurulun aldığı karar, "Bazı sandık kurullarının seçmene oy pusulası ve zarflarını sandık kurulu mührüyle mühürlemeden verdikleri yolundaki yoğun şikayetler üzerine bugün toplanan Yüksek Seçim Kurulu sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına karar vermiştir. Sayım döküm işleminin buna göre yapılması gerekmektedir. Kamuoyuna, il ve ilçe seçim kurullarımıza, sandık kurullarına ve siyasi partilere duyurulur" ifadeleriyle duyuruldu.

16 Nisan 2017 Pazar 23:36
'Seçim Kanunu'na göre mühürsüz zarflar ve oylar geçersiz'

Referandumda kullanılan evet ve hayır oylarının birbirine çok yakın olmasının da büyüttüğü tartışmada gözler YSK'nın aldığı kararın 198 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'a uygunluğuna çevirdi.

YSK'nın, 198 Sayılı Kanun'un "geçerli olmayan oy pusulalarına" ilişkin 101. maddesi ile "mühürlü zarf" koşulunu düzenleyen 77. ve 98. maddelerini ihlal ettiği görüşü dile getirildi.

Yasanın 77. maddesinde, zarfların ilçe seçim kurulu ve sandık kuruluna ait iki mühür taşımasını düzenleniyor.

98. maddede, çift mühürlü zarflara vurgu yapılıyor.

Geçerli olmayan oy pusulalarını düzenleyen  101. maddede de, "arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan " oy pusulalarının geçerli olmayacağını hükme bağlanıyor. 

YSK'nın son anda geçerli olacağını duyurduğu mühürlü zarflar ve oy pusulalarına ilişkin 198 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 77, 98 ve 103. maddeleri, madde başlıklarıyla birlikte aynen şöyle:

Sandığın, Birleşik Oy Pusulalarının ve Zarfların Kurulca Mühürlenmesi

MADDE 77 - (Değişik: 2234 - 17.5.1979) Sandık kurulu, başkanı, oy verme işlerine başlamadan önce, sandığın boş olduğunu hazır bulunan sandık kurulu üyeleri ile müşahitler önünde tespit ederek sandığı kapatır, mühür bozulmadan açılamayacak şekilde sandık mühürü ile mühürler.

Birleşik oy pusulası kullanılan seçimlerde, (Katlanıp zamklı kenarı yapıştırılarak kapatılmak suretiyle zarf haline getirilen birleşik oy pusulaları) bu Kanunda (zarf) deyimi geçen hallerde zarf olarak kabul edilir.
Şu kadar ki, zarflar için öngörülen çift mühür bulunmasına ilişkin hükümler birleşik oy pusalalarına uygulanmaz.
Sandık kurulu, and içme, sandığı yerleştirme, kapalı oy verme yerini düzenleme işlerini bitirdikten sonra, hazır bulunanlar önünde, birleşik oy pusulalarını sayar, her birinin üzerine, sandık kurulu mühürünü basar, böylece üzerinde sandık kurulunun mühürü bulunan birleşik oy pusulalarının sayısını tesbit eder. Birleşik oy pusulası kullanılmayan seçimlerde, ilçe seçim kurulu başkanından teslim alınan ve ilçe seçim kurulu başkanlığı mühürünü taşıyan özel zarfları sayar, her birinin üzerine sandık kurulu mühürünü basar, böylece üzerinde biri ilçe seçim kurulunun, diğer sandık kurulunun mühürleri bulunan çift mühürlü özel zarfların sayısını tespit eder.

Sandık kurulu, bu madde gereğince yaptığı işlemleri tutanak defterine geçirip imzalar.

Sandığın Açılması ve Zarfların Sayımı

Madde 98 – (Değişik: 8/4/2010-5980/19 md.) Sandık, yukarıdaki maddelerde belirtilen iş ve işlemler tamamlandıktan sonra, oy verme yerinde hazır bulunanların gözü önünde, sandık kurulu başkanı tarafından açılır. 

Sandıktan çıkan zarflar, sandık kurulu başkanı tarafından yüksek sesle iki defa sayılır. 

İki sayım arasında fark olursa, üçüncü sayım yapılarak sonucuna göre işlem yapılır ve o seçimde kullanılan toplam zarf sayısı tespit edilir. 

Tespit edilen zarf sayısı, o seçim türüne ait özel tutanağın ilgili yerine işlenir. Bütün zarflar sayıldıktan sonra, geçerli olup olmaması yönünden kontrol edilir. 

Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan, tamamı yırtılmış olan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan zarflar geçersiz sayılır. Ancak, zarfın üzerinde, herhangi bir şekilde leke veya çizik olsa bile, bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığının kesin olarak anlaşılamaması halinde, bu zarflar geçerli sayılır. 

İtiraza uğrayan zarflar ile itiraza uğramadan geçersiz sayılan zarflar, başkan tarafından bir kenara ayrılır. Sandık kurulu, bütün zarflar kontrol edildikten sonra, itiraza uğrayan zarfları inceleyerek, geçerli veya geçersiz sayılması yönünde kararını verir. Bundan sonra, o sandıktan çıkan geçerli ve geçersiz oy zarflarının toplam sayısı ayrı ayrı o seçim türüne ait özel tutanağın ilgili yerine işlenir. 

Geçersiz zarflar paketlenir ve paketin üzeri mühürlenerek zarf sayısı yazılır. Bu zarflar saklanır ve kesinlikle açılmaz. 

Bu işlemler yapıldıktan sonra, o sandıktan çıkan geçerli ve geçersiz zarfların toplam sayısı ile o seçim türü için oy kullanan seçmen sayısı karşılaştırılır. 

Zarf sayısı, o seçim türü için oy kullanan seçmen sayısına eşit veya eksik ise başkaca bir işlem yapılmaz. 

Zarf sayısı oy kullanan seçmen sayısından fazla ise eşitliği sağlamak için önce geçersiz zarf sayısı düşülür. Geçersiz zarf sayısının düşülmesi halinde de eşitlik sağlanamıyorsa, sandık kurulu başkanı geçerli zarflar arasından, eşitliği sağlayacak sayıda zarfı gelişigüzel çeker ve bu zarflar açılmadan derhal yakılarak imha edilir. İmha edilen zarf sayısı tutanağa yazılır. 

Yukarıda belirtilen işlemler bittikten sonra, geçerli oy zarfları sandığın içine tekrar konularak sayıma geçilir. 

Bütün bu işlemler ayrıca tutanak defterine geçirilerek, sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve mühürlenir. Sandıklar, bütün seçimlere ait sayım ve döküm işlemleri bitinceye kadar oy verme yerinden çıkarılamaz.

Geçerli Olmayan Oy Pusulaları

Madde 101 -  (Değişik: 8/4/2010-5980/21 md.) Aşağıda yazılı; 

1. Sandık kurulunca verilen ve o seçim için düzenlenmiş biçim ve renkte olmayan, 

2. Arkasında “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranı bulunmayan, 

3. Arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan,

4. Hiçbir yerine “EVET” mührü basılmamış olan, 

5. Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ayrılan alanlardan birden fazlasına “EVET” mührü basılmış olan, 

6. Birden fazla siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılan alana taşmış “EVET” mührü bulunan, 

7. Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş olan, 

8. Bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış olan, 

9. Üzerine “EVET” mührü dışında veya “EVET” mührü yerine herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış olan, 

10. Üzerinde yer alan siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş olan, 

11. Üzerinde yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar veya harfler veya sayılar yazılmış veya şekiller çizilmiş olan, birleşik oy pusulaları geçerli değildir. 

Ancak aşağıdaki haller oy pusulalarını geçersiz kılmaz: 

1. Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında yırtılması. 

2. Bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazaen yırtılması. 

3. Herhangi bir şekilde lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılamaması. 

4. Birleşik oy pusulasının katlanarak zarfa konulması sebebiyle “EVET” mührü ile oy pusulasının arkasına basılan sandık kurulu mühür izinin oy pusulasının diğer kısımlarına geçmesi. 

5. Bir siyasi parti veya bağımsız aday alanına basılan “EVET” mührünün sadece iki parti alanını ayıran çift çizgili bölgeye taşmış olması. 

6. Başka bir siyasi partinin veya bağımsız adayın alanına taşmamak kaydıyla, bir siyasi partinin alanına birden çok “EVET” mührü basılması. Bir zarfta birden fazla oy pusulası kullanılan seçimlerde, zarftan çıkan oy pusulalarından bir seçim türüne ait olanının geçersiz olması, diğerlerinin geçersiz sayılmasını gerektirmez. Muhtarlık seçimlerinde, bu maddede belirtilen geçersizlik sebeplerinin dışında oy pusulalarının hangi sebeplerle geçersiz sayılacağı Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir.

"YSK, maç sürerken kural değiştirdi"

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerinden idare hukuku doçenti Kerem Altıparmak, YSK'nın kararını eleştirirken, Twitter'daki hesabından şu mesajı paylaştı:

"YSK kararı maç devam ederken 9 kusurlu hareketi 6ya indiren futbol hakemine benzetilebilir sanırım. Ceza alanında elle oynamak serbest."(T24)

Önerilen Haberler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
MALCOLM-XX 2017-04-16 23:45:29

CHP, EĞER BU LEKELİ, KARANLIK VE ASLA TÜRKİYE-DÜNYA KAMUOYLARINI İKNA ETMEYİCİ BU HALİYLE BU ŞAİBELİ SEÇİM SONUÇLARINI KABUL EDER VE % 52. KÜSUR ORANLA HAYIR OYLARININ KAZANMIŞ OLDUĞU BU SEÇİMİ DE AKP’YE TESLİM EDERSE, OYLARIMIZ, EMEK VE ÇABALARIMIZ HARAM OLSUN KENDİSİNE ARTIK DİYORUM !!!...

O KOLTUĞA DA BU HİLELİ SONUÇLA OTURMAK KİMSEYE NASİP OLMASIN VE HUZUR GETİRMESİN İNŞAALLAH !!!...

AMAN KESİNLİKLE TESLİM OLMAYIN KARDEŞİM, YENİ VE DÜNYA TARAFSIZ GÖZLEMCİLERİNİN ÖNÜNDE VE DENETİMİNDE KESİNLİKLE YENİ SEÇİME GİTMELİDİR TÜRKİYE !!!...

BU KADAR HİLELERLE MİLLETİ YILLARCA ESİR ALDIĞINIZ YETER ARTIK, YETTİ ARTIK !!!...

Avatar
MALCOLM-XX 2017-04-17 00:51:09

SPUTNİK:
RS FM’de konuşan Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi (AKAM) Başkanı Kemal Özkiraz, referandum sonucunu şaibeli bulduğunu söyledi. (DAHA NE DESİN ADAM , NOKTA !!!…)
Özkiraz şöyle konuştu: “Ben sonuçları çok sağlıklı bulmuyorum. Sonuçlarda şaibe olduğundan yüzde yüz eminim. Şahit olduğum çok olay var . İlk sonuçlar geldiği anda YSK ‘Evet’i açıklarsa, itirazlardan sonuç alınmazsa şirketimiz kapanmıştır dedim. Şirketi kapattım.” (NİYE KAPATTIN Kİ ? BU AYIP SENİN DEĞİL !!!…)

Avatar
mazlum 2017-04-17 01:32:41

hayirc kazandi evetciler kendi oylarina bakarak yüzde 60 üzeri hesabliyorlardi .binbirtürlü hile hirsizlikla devletin maddi manevi baskisiyla saibeli 2 milyon oyla 2 puan önde hayir kazandi cünkü bir miletin yarisi hayir derse anaysa degismez .baskanlikda olmaz bu bir hükümet secimi degil sistem degisikligi yariisi hayir demesine ragmen bu sistem olmaz .hayir kazandi tüm hillere ragmen .

Avatar
tan 2017-04-17 05:00:40

bu secimde 2 puan hile yaparak kazamislar gözüküyorda ilk secimde bu millet akpnin isini bitirir .aslinda hayircilar kutlama yapmalilar .hayir kazanmis sayilir .getirdikleri sistemde tutmaz akp kaybetti meclisdeki cogunlugunu mhp eridi ayni haziran secimlerine benzedi kasim baskin secimi tekerür etmez bu millekorkuyu atti yasadikca akp den uzaklasaklar .isin basindayiz