Oğuzhan ASLAN
Oğuzhan ASLAN
Yazarın Makaleleri
Lojman satışlarındaki belediye ve fon payları kaldırıldı
7061 sayılı Kanun'un 58. maddesi ile kamuya ait lojmanların satışı yasalaştı. Kanuna göre; 'Savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerini yürüten personel tarafından kullanılanlar hariç olmak üzere… Genel yönetim kapsamındaki...
Alacağın tahsiline engel olmak suçtur
Kamu alacaklarının tahsili için ayrı bir kanunumuz vardır: 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun… Bu kanun, kamu alacaklarının ne suretle takip ve tahsil edileceğine ilişkin ayrıntılı düzenlemeler getirmesinin yanında...
Hazinenin vekâlet ücreti aldatmacası: Çifte vergilendirme
Vergi daireleri aleyhine açılıp kazanılan davaların sonunda, Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca, davayı kazanan karşı tarafa ödenmek üzere vekâlet ücretine hükmedilir 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatın hakkı olan ve avukatlara...
Vergi dairelerinin kanun oyunu
Mevzuatımıza göre, ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olan (bir şirket gibi) kurumun vergi ve buna bağlı borçlarının kanuni temsilcinin şahsi malvarlığından da tahsil edilebilmesi mümkün. Bunun için, evvela asıl borçlu şirket hakkında cebri...
Vergi borcu sebebiyle emekli maaşı haczedilemez
Zirai, ticari, sınai ya da mesleki faaliyetleri sebebiyle vergi yükümlüsü olan yahut farklı sebeplerle vergi borcu altına giren kişiler, bu borçlarını ifa etmedikleri takdirde cebri icra tehdidiyle karşı karşıya kalırlar. 6183 sayılı Amme...
İcra yoluyla satılan gayrimenkullerde KDV bilmecesi
Herkesin malumu olduğu üzere, kişiler, yaptıkları birtakım işlemlerden ötürü elde etmeye hak kazandıkları alacaklarını tahsil edemezlerse, icra daireleri vasıtasıyla cebri takibat yapabilmekte ve bu şekilde borçluları ödeme yapmaya zorlayabilmektedirler....