banner87

23 KALEM TEKNİK MALZEME ALIMI - SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU SAĞLIK BİL ÜNİV SÜREYYAPAŞAGÖĞÜS HASTI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-

23 KALEM TEKNİK MALZEME ALIMI - SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU SAĞLIK BİL ÜNİV SÜREYYAPAŞAGÖĞÜS HASTI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-
Kategori Resmi İlanlar
İlan Tarihi 2 yıl önce
İlan No 9
Adı 584299
Soyadı
Telefon
İl/İlçe İstanbul
Görüntülenme Sayısı 59
Fiyat TL
İlan Detayı

23 KALEM TEKNİK MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası: 2017/167253
1- İdarenin
a) Adresi: BAŞIBÜYÜK KÖYÜ ATATÜRK CADDESI 34854
MALTEPE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası: 2164214200 - 2164214140
c) Elektronik Posta Adresi: satinalma@sureyyapasa.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: 23 KALEM TEKNİK MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri: SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS
CERRAHİSİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İLGİLİ DEPO
c) Teslim tarihi: Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacak
olup, idarenin yazılı talebi doğrultusunda 3 (Üç) iş günü içinde peyder
pey olarak ilgili depoya teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Atatürk Caddesi Başıbüyük Mahallesi No:1 34854
Maltepe\İSTANBUL
b) Tarihi ve saati: 19.04.2017 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya
imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,
üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son
durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile
tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırı-
lamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşı-
ması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşı-
ması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları
ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1-İstekliler ihale saatine kadar, herbir kaleme ayrı ayrı numune vereceklerdir.Numuneler
kapalı kutu içersinde teslim edilecektir. Ayrıca numunelerin
üzerinde firma adı, hangi  kaleme   ait olduğu (kalem
numarası) kesinlikle yazılmalıdır.  Numune teslimi istenen sürede yapılmaması
halinde teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Numunelerin
değerlendirilmesi esnasında İdare tarafından gerek görüldüğü taktirde
firmadan tekrar numune istenilebilecektir. Numunenin şartnameye uygunluk
aşamasında denenmesi veya kullanılması halinde numune için
ayrıca ücret ödenmeyecektir. Şartnamede ürün ile ilgili istenen rapor
ve dökümanlar varsa, numune ile birlikte hangi numuneye ait olduğu
belirtilerek verilmelidir.
2- İstekliler 1.,2.,3.,4,5.,6.,7.,11.,12.13.,18.kalemlere numune yerine
katolog,broşür vb belgeleri verebilecektir.diğer kalan kalemler için numune
getireceklerdir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye
ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası)
karşılığı SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ
EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ B BLOK SATINALMA
BİRİMİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya
EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI
VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ B
BLOK KONFERANS SALONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal
kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan)
takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin
ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

“Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (BASIN 584299)