İSTANBUL 10. (TAŞINMAZ SATIŞ) İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Kategori Resmi İlan
İlan Tarihi 2 yıl önce
İlan No 208
Adı (BASIN: 75623)
Soyadı
Telefon
İl - İlçe İstanbul
Gösterim Sayısı 522
İlan Detayı
DOSYA NO: 2008/1107
Borçlu'ya ait ve bir borçtan dolayı ipotekli/hacizli bulunan ve aşağıda tapu kaydı, kıymeti,;satış
gün ve saati ve önemli özellikleri ile satış şartları belirtilen; İstanbul ili.Beşiktaş ilçesi,Mecidiye
mahallesinde bulunan,637 ada,211 parsel sayılı,3926.00 m2.miktarlı onbeş dükkanı olan
elliyedi meskenli kat mülkiyeti tesisli kargir apartmanda C.kapı 3.Bodrum katta 10/6270 arsa
paylı 25 bağımsız bölüm nolu Dükkan'ın tamamı, istanbul 10. icra Müdürlüğü kaleminde açık
artırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir.
1- İİK. 127. MD. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ; Adresleri tapuda kayıtlı olmayan
(Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip borçlularına gönderilen tebligatların tebliğ
imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
2- İMAR DURUMU: Beşiktaş Bel.Bşk.imar ve Şehircilik Müdürlüğünde yapılan şifahi inceleme
neticesinde ; Beşiktaş ilçesi,Ortaköy mahallesi,42 pafta,637 ada,211 parsel sayılı yerin
16.07.2005 onanlı 1/5000 ölçekli Beşiktaş-Dikilitaş-Balmumcu Nazım İmar planı kapsamında,
09.08.2007 onanlı 1/1000 ölçekli Beşiktaş-Dikilitaş-Balmumcu Uygulama imar
planında,E:2.00,H=Serbest irtifada,Barbaros Prestij (BPA2) Alanında kaldığı anlaşılmıştır.
3-TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU ve EVSAFI : Satışa konu taşınmaz ; istanbul
ili.Beşiktaş ilçesi.Mecidiye mahallesi,Balmumcu Barbaros Bulvarı ve Gazi Umur Paşa sokakta
kain,42 pafta,637 ada,211 parsel sayılı,Barbaros Bulvarından 74-76-78 kapı numaralı üç girişli
kargir apartmanda 78 kapı numaralı C.Blok Eser Apartmanında 3.cü Bodrum katta 10/6270
arsa paylı 25 bağımsız bölüm nolu Gazi Umur Paşa sokaktan 49/A kapı numarası alan Dükkan'ın
tamamı'dır.
Mezkur Dükkan ; 3Bodrum kat+Zemin kat+7 Normal kat görünümlü,Barbaros Bulvarından
;74-76-78 kapı numarası alan Barbaros-Gamze-Eser apartmanı isimli üç girişli,doğalgaz
yakıtlı merkezi sistem kalorifer tesisatlı.asansörlü.takribi 35 yıllık kargir apartmanda,katlarında
ikişerden 19 daireli.78 kapı numa ralı Eser Apartmanı isimli C.girişte arka cepheden bahçe
katı görünümlü 3.cü Bodrum katta sıralı dükkan lardan olup,
C.kapı 3.Bodrum kat 25 bağ.böl.nolu 49/A kapı notu DÜKKAN : Zemini granit seramik döşemeli.
cephesi pvc doğramalı ısıcamlı,açık otopark olarak kullanılan arka bahçe seviyesinden
aşağıda yer alan giriş katı takribi 17.50m2.net alanlı takribi 2.45mt.irtifaiı Aroma Su Satış bayii
olarak kullanılan dükkanın içerden dahili beton merdivenle çıkılan beton döşeme üzeri granit
seramik kaplamalı takribi 2.00 m2.net alanlı.takribi 1.80mt.irtifalı,lavabolu vvc'si bulunan asma
katı mevcut.asma kat sırasındaki pencereleri de pvc doğramalı.duvarları plastik badanalı,elektrik
ve su tesisatı bulunan dükkanda kiracı istimal etmektedir
4-TAKDİR OLUNAN KIYMETİ: Taşınmazın tamamı için 150.000,00TL kıymet takdir
edilmiştir.
5-SATIŞ ŞARTLARI:
Yukarda açık tapu kaydı, imar ve halihazır durumu ve kıymeti belirtilen taşınmazın;
1 .Satışı; 15/01/2013 günü, saat 09:20'den 09:30'a kadar İstanbul 10. icra Müdürlüğü'nde açık
artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ni ve rüçhanlı alacaklılar
varsa alacakları mecmuunu va satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir
bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla,
2. Satış: 25/01/2013 günü, saat 09:20'den 09:30'a kadar ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada
da bu miktar elde ediimemişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak
üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar
ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına
rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve
paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
a- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin ve alacağa mahsuben iştirak edeceklerin
kendinden önceki sırada bulunan alacaklıların alacağının, (muhammen bedelin % 20'siyle
sınırlı olarak) % 20'si nispetinde pey akçesi (nakit) veya bu miktar kadar milli bir bankanın
"şartsız, kesin ve süresiz" teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük
değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul
edilmez.
b- Satış peşin para iledir, alıcı istediğinden 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, ihaleye
itiraz vaki olması halinde dahi, (alacağına tekabül eden satış bedelini müşteri sıfatıyla ödemekte
imtina suretiyle alacaklıya ihale yapılmamış olması şartı ile) satış bedeli nakten icra veznesine
yatırılır (md. 134/4).Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları ile Katma Değer
Vergisi (150 M2'ye kadar olan net meskenlerde % 1, mesken olmasına rağmen işyeri olarak
kullanılmış dairelerde, metruk durumda olan binalarda, tarla, bina, han, otel ve arsalarda.% 18
olarak KDV müşteriden tahsil edilir), tahliye ve teslim giderleri öncelikle müşteri tarafında
ödenir. Birikmiş emlak vergisi, tellaliye ve tapu satım harcı satış bedelinden müşteriye iade edilir.
c- İhaleye iştirak edenlerin icra satış dosyası, tapu kaydı, şartname, ilan ve tebligatları incelemek
suretiyle ihaleye katıldığını kabul ettiği. Satılacak taşınmazın Tapu kaydında varsa; taşınmazın
bütünleyici parçalarının (MK. md. 684, 862), taşınmazın eklentilerinin (MY. Md. 686,
862), hukuki semerelerinin (MK.. md. 879) , Taşınmazın birleştirilmesi durumunun (MK. Md.
859), İİK. 128. md. göre Taşınmaz mükellefiyetlerinin (İntifa hakkı MK. m. 794, oturma hakkı
MK. m. 823, üst hakkı MK. m. 834, kaynak hakkı MK. m. 837, İrtifak hakları MK. m. 838,
Kaydi hayatla ölünceye kadar bakma akdi BK. m. 507)... mükellefiyetleri nazara aldığı kabul
edilir.
d- Uygulamada rehin bedelinin ödenmesinde ve alacağa mahsuben satışta İİK. 140, 151, 268.
md. emredici hükmüne rağmen sıra cetveli düzenlenmemekte olduğundan; Taşınmaz üzerinde
haciz, ipotek, satış vaadi vesair hakları olan ilgililerin ihaleyi takip ederek satış tarihinden
itibaren yedi gün içinde İİK. Md. 100,151 ve 268, 4792 sayılı S.S. Kurumu K. Md. 21, 1479 sayılı
Bağ-Kur K. Yasası md. 17, 3065 sayılı Katma D.V. Kanunun 55, Amme Alacağının Tahsili
Hakkındaki Kanunu md 21, MK.766, 789, 777/2, 796/1 İİK. 83/c-2, 100, 142/1, 151,. maddelerine
göre sıra ve alacağın aslına yönelik şikayet ve itiraz dava haklarını kullanmaları ve icra dosyasına
dava açtıklarına dair derkenar ibraz etmeleri gerekir.
e- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin ( * ) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle
faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri
lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
f- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan
tüm alıcılar ve kefiHerfteklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan
ve ayrıca satış bedelini yatırması için verilen 10. güns<Jnundan itibaren temerrüt
faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ve ayrıca hükme hacet
kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
g- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup tebligat pul
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
h- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca
bilgi almak isteyenlerin 2008/1107 sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları
ilan olunur.
Hazırlayan Z.Katibi
Mesut ŞEKER
* (İc.İf.K.126)
*(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* Yönetmelik Örnek No: 27