KAYSERİ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Kategori Resmi İlan
İlan Tarihi 2 yıl önce
İlan No 553
Adı (BASIN: 16759)
Soyadı
Telefon
İl - İlçe Talas / Kayseri
Gösterim Sayısı 107
İlan Detayı
Sayı: 2013/58 Esas
Davacı EPDK vekili tarafından davalılar ve müşterekleri aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tesbiti ve tescil davasında;
Halit Çağıl (T.C.No:46498467086), Hacı Osman Çağıl (T.C.No:46516466480), İsmail Çağıl (T.C!No:46510466608) adma kayıtlı
Kayseri İli Talaş İlçesi Kamber Köyü 221 parsel sayılı parsel sayılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ.(TEDAŞ) adma kamulaştırma
bedelinin tespit ve tescilini mahkememize açılan dava uyarmca ilan yapılması gerektiğinden Halit Çağıl
(T:C.Nb:46498467086), Hacı Osman Çağıl (T.C.No:46516466480), İsmail Çağıl (T.C.No:46510466608) adma olan tapu kaydının
iptali ile 2942 sayılı yasanın 10: Maddesi uyarınca ilan yapılması gerektiğinden;
Kamulaştırma kararma karsı ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karsı düzeltim
davası açabileceği, açılacak davalarda husumetin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) yöneltileceği, mahkemece tespit
edilen değerin hak sahibi adına T.C. Vakıfbank Kayseri Merkez Şubesine yatırılacağı, idari yargıda dava açanlann yürütmeyi durdurma
karan aldıklarım belgelendirmemeleri halinde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, taşmmazın kamulaştırma bedeli üzerinden
taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adma tescil edileceği, dava konusu taşınmazın değerine ilişkintüm savunma delillerini tebliğden
itibaren 10 gün içinde yazılı olarak dava dosyasına bildirmeleri gerektiği, hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içerisinde
itiraz etmedikleri takdirde davalı adına bankaya yatınlan kamulaştırma bedelinin davalıya ödeneceği hususunu bilmeleri, bu nedenlerle
hak iddia eden 3.şahısların tüm delilleri ile birlikte mahkememiz dosyasına 10 gün içerisinde yazılı olarak başvurmalan 2942 sayılı yasarım
4650 sayılı kamulaştırma kanunun 5. Maddesi ile değişik 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi uyarınca ilan olunur. 28/02/2013