Davadan vazgeç vergi indirimini kap

Davadan vazgeç vergi indirimini kap

Mahkemenin lehlerine karar aldığı vergi mükellefleri eğer vergi davalarından istinaf ya da temyiz sürecinde vazgeçerse, vergi tutarının yüzde 60'ını, aleyhine kararda ise vergi tutarının tamamıyla cezanın yüzde 75'ini ödeyecek

Dijital Hizmet Vergisi ile Kimi Yasalarda ve 375 sayılı Yasa Kararında Kararnamede Farklık Yapılması İle ilgili Yasa'la vergi sistemine "Yasa yolundan vazgeçme" kurumu getirildi.

Yeni uygulamaya göre, mükellefler vergi cezalarına karşı açılan davalarda istinaf veya temyiz müracaat müddeti içinde yasa yolundan vazgeçerse idare tarafından da ihtilaflar sürdürülmeyecek. Böylelikle, vergi veya cezalar indirimli olarak uygulanacak, bu şekilde tahakkuk eden vergilerin veya cezaların gecikme getirisiyle müddetinde ödenmesi halinde ayrı olarak indirime gidilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı da "Kanun yolundan vazgeçme" müessesinin uygulama asallarına ait bir tebliğ krokisi hazırladı.

Yargının iş yükü azaltılacak

Tertip etmeyle yargılama neticesi beklenmeden tarhiyat ve cezalara ait uyuşmazlıkların yargılama mertebesinde da analiz etmesi amaçlanıyor. Böylelikle, yargı mercilerinin iş yüklerinin azaltılması, uyuşmazlık konusu vergi ve cezaların tahsilinin sağlanması amaçlanıyor.

Buna göre, vergi/ceza ihbarnamesine müddetinde açılan dava neticesi verilen kararlar kapsamda olacak. Bu dava için istinaf veya bölge idare mahkemesince verilen karara karşı temyiz yolunun açık olması gerekecek. Danıştayın bozma kararı üzerine verilmiş kararlar ise kapsamda bulunmayacak.

Uygulamadan faydalanılması için yargı kararının mükellefe tebliğinin hemen peşinden istinaf veya temyiz başvuru müddetinde arzuhalle vergi dairesine müracaat edilecek. Arzuhalin, dava konusu edilen vergi/ceza ihbarnamesini tertip eden vergi dairesine verilmesi gerekecek. Kanun yolundan vazgeçilen her bir karar için ayrı ayrı arzuhal isteyecek.

Başvuruların taahhütlü posta veya APS ile gönderilmesi halinde postaya verildiği tarih, adi posta ile gönderilmesi halinde ise vergi dairesinin kayıtlarına intikal ettiği tarih "başvuru tarihi" olarak dikkate alınacak.

Yargı kararına göre değişik vergi indirimi meblağları

Uygulamaya dahil olunmasıyla tahakkuk edecek vergi veya cezaların hesaplanmasında istinaf veya temyiz yolu kullanılmayan yargı kararı asal olacak.

Mahkemece dava konusu verginin kaldırılması vaziyetinde, verginin yüzde 60'ı tahakkuk edecek, kalanı silinecek. Davayla bu verginin tasdiki vaziyetinde ise verginin tamamı tahakkuk edecek.

Dava neticesi vergi ve buna bağlı vergi ziyaı cezasının kaldırılması halinde, tahakkuk edecek meblağ verginin yüzde 60'ı olacak, verginin kalanı ve cezanın tamamı terkin edilecek.

Mahkemece vergi ve buna bağlı vergi ziyaı cezasının tasdik edilmesi vaziyetinde ise verginin tamamı ve cezanın yüzde 75'i ödenecek.

Kesilen vergi ziyaı cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının kaldırılması vaziyetinde, bu cezaların yüzde 25'i tahakkuk edecek. Bu kapsamdaki cezaların onaylanması halinde cezaların yüzde 75'i üzerinde işlem gerçekleştirilecek ve kalanı silinecek.

Mükellefin dilekçesini alan vergi daireleri de yargı kararının kanun yolundan vazgeçme dahilinde olup olmadığını ve başvurunun istinaf veya temyiz müddetinde yapılıp yapılmadığını inceleyecek. Başvurunun ihtiyaç duyulan koşulları sağlaması halinde başvuru tarihi itibarıyla vergi veya cezalara ilişkin tahakkuk fişi tertip edecek. Vergi dairesi, konuyu vakit kaybetmeden alakalı yargı mercine de iletecek.

Yasa yolundan vazgeçme dahilinde oluşan meblağlar tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde ödenecek. Tahakkuk eden meblağların vadesinde ödenmemesi, yasa yolundan vazgeçilmediği mananına gelmeyecek, bu dönem için gecikme üremi hesaplanacak.

Yüzde 20 indirim

Yasa yolundan vazgeçme dahilinde tahakkuk eden vergi ve cezaların yüzde 80'inin, hesaplanacak gecikme üremiyle bir ay içinde tamamiyle ödenmesi koşuluyla vergi ve ceza meblağından yüzde 20 indirim yapılacak. Bu vaziyette gecikme üremi, verginin indirimden sonra kalan yüzde 80'lik bölümü üzerinden hesaplanacak ancak mahkeme kararında onaylanarak tahakkuk eden vergi tutarında bu indirim yapılmayacak. Dolayısıyla vergide mevzubahis indirim, kanun yolundan vazgeçme kapsamındaki kararda verginin kısmen veyahut tamamen kaldırılan bölümü üzerinden tahakkuk eden tutardan yapılabilecek.

Önceden ödenen gecikme getirisi ve gecikme zammı da dahil tutarlar, kanun yolundan vazgeçme kapsamında ödenecek tutarlara mahsup edilecek. Söz konusu mahsup işleminden dolayı iadesi şart olan bir tutar bulunması halinde ise ret ve iade işlemi yapılacak.

Bu süreçte yargılama giderleri ve avukatlık fiyatları karşılıklı olarak isteyemeyecek ve bu alacaklar için icra takibi yapılamayacak.