İflas ertelemeye süre sınırı

İflas ertelemeye süre sınırı

Tasarıyla kanunun 179. maddesinde yapılan değişiklikle iflas ertelemeye iflas erteleme süresi 2 yıl ile sınırlandırılıyor.

ADALET Bakanlığı tarafından hazırlanan 'İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı' ile iş dünyası tarafından tepkilere neden olan iflas erteleme yeniden düzenleniyor.  Tasarıyla İcra ve İflas Kanununun 179. maddesinde değişiklik yapılarak sermaye şirketleri ile kooperatiflerin, aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden düzenlenen ara bilânçoya göre borca batık olduğu idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler veya şirket ya da kooperatif tasfiye hâlinde ise tasfiye memurları veya bir alacaklı tarafından beyan ve mahkemece tespit edilirse önceden takibe hacet kalmaksızın bunların iflâsına karar verileceği düzenleniyor.
İflasın ertelenmesinin şartları yeniden düzenlenirken idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler ya da alacaklılardan biri, şirket veya kooperatifin malî durumunun iyileştirilmesinin mümkün olduğuna dair bir iyileştirme projesini mahkemeye sunarak iflasın ertelenmesini isteyebilecek. Ancak, iyileştirme projesinde, yeni nakit kaynak konulması dahil nesnel ve gerçek kaynaklar ve önlemler ile erteleme süresince tüm işletme giderlerinin ve çalışma sermayesinin nasıl karşılanacağı gösterilmesi zorunluluğu getiriliyor.  Mevcut borçların ödeme süre ve tutarlarını, alacaklıların adreslerini, faaliyet gösterilen sektörün özelliklerine göre stoklar ile bunların bekleme sürelerini ve tutarlarını gösteren listeler, mali tabloların denetlendiğine ilişkin bağımsız denetim raporları ve parasal olmayan aktiflerin muhtemel satış bedellerine ilişkin uzman değerleme raporları, şirket veya kooperatifin ticaret sicili tasdiknamesi ile iyileştirme projesinin ciddî ve inandırıcı olduğunu gösteren diğer bilgi ve belgelerin, işletmenin devamlılığı esasına göre düzenlenmiş ara bilânçoyla birlikte mahkemeye sunulması zorunluluğu getiriliyor.  Tasarıyla belirtilen liste ve belgelerin iflas erteleme talebiyle birlikte sunulmaması veya mahkemece verilecek iki haftalık kesin süre içinde tamamlanmaması halinde iflas erteleme talebi ispatlanamamış sayılacak ve borca batık olduğunun anlaşılması halinde talep sahibi şirketin veya kooperatifin iflasına karar verilecek. Tasarıda daha önce iflas ertelemeden yararlanmış bir sermaye şirketi veya kooperatif, duruma göre uzatmalar dahil erteleme süresinin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe iflas erteleme talebinde bulunamayacağı düzenleniyor.
İFLAS ERTELEMEYE SÜRE SINIRI
Tasarıyla kanunun 179. maddesinde yapılan değişiklikle iflas ertelemeye iflas erteleme süresi 2 yıl ile sınırlandırılıyor.  Tasarıda yer alan düzenleme ile "Erteleme kararı üzerine borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur, ihtiyati tedbir ile ihtiyati haciz kararları uygulanmaz; bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez."hükmü getiriliyor.  İflas erteleme süresinin 1 yıl olduğuna ilişkin düzenleme tasarı ile korunurken, erteleme süresinin mahkemece uygun görülecek süre uzatılabileceğine ilişkin düzenlemede değişiklik yapılarak "Bu süre mahkemece uygun görülmesi halinde bir yıl daha uzatılabilir" düzenlemesi yapılıyor. İflas ertelemenin 4 yıl daha uzatılmasına imkan tanıyan düzenleme yerine uzatmanın 2 yıl ile sınırlandırılması düzenleniyor.  Tasarıyla "Erteleme süresi sonunda, kayyımın verdiği raporlardan veya gerek gördüğünde alacağı bilirkişi raporundan, borca batıklığın devam ettiğini tespit eden mahkeme, şirketin veya kooperatifin iflâsına karar verir. "düzenlemesi getiriliyor.
İSTİNAF'A BAŞVURULABİLECEK
Tasarıyla iflas erteleme talebi üzerine mahkemece verilen nihai kararlara karşı borçlu şirket veya kooperatif ya da erteleme talep eden alacaklı tarafından kararın tebliğinden; diğer ilgililer tarafından ise kararın ilanından itibaren on gün içinde istinaf yoluna başvurulabilmesine imkan sağlanıyor.  Bölge adliye mahkemesi tarafından verilen kararlara karşı da aynı esaslar dahilinde on gün içinde temyiz yoluna başvurulabilecek. Bölge adliye mahkemesince iflâsın ertelenmesi kararının kaldırılması veya bölge adliye mahkemesi tarafından verilen iflasın ertelenmesi kararının Yargıtay tarafından bozulması halinde, borçlunun malvarlığı üzerindeki tedbirler devam ederken, mahkeme davanın seyrine göre bu tedbirleri değiştirmeye veya kaldırmaya yetkili olacak.