Yargıdan Taş Yapı'ya üzücü haber

Yargıdan Taş Yapı'ya üzücü haber

İstanbul 3. İdare Mahkemesi, Şişli'de yapımı süren TAŞYAPI A.Ş'nin rezidans imar planını iptal ederek yürütmeyi durdurma kararı verdi. İptal kararının gerekçesi 1/1000 ölçekli planın 1/5000 ölçekli plana uygun olmaması

YURT Gazetesi-Ali AVCU/ŞİŞLİ Belediye Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının özel proje alanı olarak onayladığı Kaptanpaşa Mahallesi 2765 ada, 1 parsel, 1/1500 ölçekli nazım imar planının ve 1/1000 ölçekli imar planının iptali ve yürütmeyi durdurma kararı için açtığı davayı karar bağladı. Şikayetl karara bağlayan İstanbul 3. İdare Mahkemesi TAŞYAPI A.Ş’nin projesine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.


Nazım imar planları içerisinde

 

İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nin 8 Aralık 2016 tarihinde almış olduğu gerekçeli kararda, “Şişli ilçesi Kaptanpaşa Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 2765 ada, 1 parsel, 10295 ada, 18 parsel ve 2063 ada, 4 parsel ile ilgili dava konusu 1/5000 ölçekli Nazım imar planı durumunda olduğu üst ölçekli plan 15 Haziran 2009 tapu tahsisli 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre düzeni planıdır” diye belirtti.


Şehircilik ilkelerine aykırı


Bilirkişi heyeti raporlarında dava konusu olan 1/1000 ölçekli planın 1/5000 ölçekli plana uygun olmadığı belirtildi. Heyet, söz konusu taşınmazın özel proje alanına alınmasının şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına aykırı olduğu, daha geniş bir kentsel alt bölgeye hizmet eden bir donatı alanının küçültülmekte olduğu, özel proje alanında tanımlanan işlevler, form ve konum bakımından kentsel tasarım ilkeleriyle örtüşmediği görüşüne yer verdi.

 

Yürütmenin durdurulmasına


Bilirkişi raporlarını da göz önüne alan İstanbul 3. İdare Mahkemesi 8 Aralık 2016’da hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulaması halinde telafisi güç zararların doğabileceğinden 2577 sayılı kanunun 27. Maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına karar verdi.


DAVANIN GEÇMİŞİ


KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Şişli Belediye Başkanlığı’na yolladığı 21. 01. 2016 tarihli 13896 sayılı yazısında, ”Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parselleri ve koruma alanlarında infaz, tevhid, yola terk, yoldan ihsas ve cins değişikliği uygulamaları da inşai ve fiziki müdahale nitelediğinde olduğunu belirtmiş. Bu tür uygulamalar öncesinde Koruma Bölge Kurulu’ndan izin alınması gerekmektedir” denilerek TAŞ yapı A.Ş’nin Kaptanpaşa Mahallesinde yapmakta olduğu 4 adet gökdelen inşaatı hafriyat çalışmalarının durulmasını istemişti. Bunun üzerine Şişli Belediyesi de, Kültür Bakanlığının kararını uygulamaya koyarak TAŞYAPI A.Ş’ye ait olan Şişli Endüstri Meslek lisesi bahçesindeki rezidans ve AVM inşaatı hafriyat çalışmalarını 24 Kasım 2016’da mühürleyerek durdurmuştu.


3194 SAYILI İMAR KANUNU

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5. Maddesi; Nazım imar planları, varsa bölge ve çevre düzeni planlarına uygun olarak hali hazır haritalar üzerine yine varsa Kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının genel kullanılış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme, yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları gösteren uygulama imar planının hazırlanmasında esas olmak üzere düzenlenen detaylı bir raporda açıklanan ve rapor ile beraber bir bütün olan planlar olarak, çevre düzeni planı ise; ülke ve bölge plan kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen plan olarak tanımlanmıştır.