AKP'den, MKE için 10 maddelik kanun teklifi

AKP'den, MKE için 10 maddelik kanun teklifi

AKP, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’nun yapı ve statüsünde değişikler içeren 10 maddelik kanun teklifini Meclis’e sundu.

AKP, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’nun yapı ve statüsünde değişikler içeren 10 maddelik kanun teklifini Meclis’e sundu.

AKP’nin sunduğu teklife göre; kurumun görev tanımı, faaliyetleri, personel alımı ve ücret politikası değiştirilecek. Kurum; milli güvenlik hedefleri doğrultusunda askeri ve sivil amaçlı, her çeşit silah, mühimmat, patlayıcı ve kimyasal madde, petro-kimya ve diğer kimyevi ürünleri, makine, teçhizat, malzeme, hammadde, araç-gereç, cihaz, sistem ve platformları yurtiçi ve yurtdışında üretecek veya ürettirecek, pazarlayıp ticaretini yapacak.

A.Ş. OLACAK, TİCARET KANUNU’NDAKİ DENETİM HÜKÜMLERİ UYGULANMAYACAK

Kurumun adı “Makine ve Kimya Endüstri Anonim Şirket (MKE AŞ)” olarak değiştirilecek. 6102 sayılı Ticaret Kanunu’nun kuruluşa, ayni ve nakdi sermaye konulmasına, şirketler topluluğuna, genel kurul toplantısına çağrı usulü ile genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı temsilcisi görevlendirilmesine ve şirketlerin denetime ilişkin hükümleri uygulanmayacak. Sermayesinin tamamı Hazine'ye ait olacak ancak MKE A.Ş.’deki pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri, MSB tarafından kullanılacak.

MSB ENVANTERİNİ KULLANABİLECEK

Kurum, MSB envanterinde bulunan hammadde, malzeme, araç-gereç, cihaz, teçhizat, yedek parça, sistem, alt sistemlerini alabilecek; bina, fabrika, imalathane, atölye, işyeri ve benzeri taşınmazlar, arazi, platform, silah, mühimmat, ekipman, sistem ve alt sistemler ile altyapı ve test merkezlerini de bedelsiz kullanılabilecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI İLE GENİŞ YETKİLERE SAHİP OLACAK

Kurum, yurt içi ve dışı şirket kurma, şirket satın alma, şirketlere iştirak etme, şirketleri işletme, yurt içi ve dışına şube açma, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesindeki faaliyet alanına giren işletmeler ve taşınmazları bedelsiz devralma, milli güvenlik ve ulusal kalkınma içeren yatırım projeleri için kamulaştırma yapma ve yatırım fonu kurma yetkisine Cumhurbaşkanı Kararı ile sahip olacak. Kurum, yabancı ülkeler tarafından Türkiye’de bırakılanlar ile kamu idarelerinin ihtiyaç fazlası ve kullanım dışı bırakılan veya niteliğini kaybetmiş olan her türlü hava, deniz ve kara taşıtları, makine ve teçhizat ile tehlikeli veya tehlikesiz metal bileşim artıkları, ekonomik değer taşıyan mal ve malzemeleri hammaddeleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca belirlenen birim fiyatlarından satın alabilecek.

İHALE KANUNUNDAN MUAF OLACAK

Yasanın yürürlüğe girmesiyle MKE’nin tüm taşınır ve taşınmazları, borçları, alacakları, aktifi ve pasifi, ayni, fikri, sınaî mülkiyet, patent, marka, endüstriyel tasarım ve benzeri tüm hak ve yükümlülükleri ile iştiraklerindeki sermaye katılım payları MKE A.Ş.’ye devredilmiş sayılacak. Kurum; Harcırah Kanunu, Taşıt Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, Kamu İhale Kanunu da kapsayan 17 kanundan muaf sayılacak.

“BAĞIMSIZ DENETİME TABİ TUTULACAK”

Şirketin, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun yetkilendirdiği bağımsız denetim kuruluşları arasından Genel Kurul kararı ile belirlenecek kuruluş tarafından bağımsız denetime tabi tutulacağı ve hazırlanan bağımsız denetim raporunun, genel kurula sunulmasını müteakip Şirket tarafından Bakanlık ve Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmesi öngörüldü.

“6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN ANONİM ŞİRKETLER HAKKINDA UYGULADIĞI BİRTAKIM HÜKÜMLER ŞİRKET HAKKINDA UYGULANMAYACAK”

Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası Şirkete ait olan şirketlerin muaf tutulacağı mevzuat hükümleri düzenlenmekte, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun anonim şirketler hakkında uygulanan birtakım hükümlerinin Şirket hakkında uygulanmayacağı hüküm altın alındı.

“FAALİYET ALANI KAPSAMINDA İTHAL EDECEĞİ MAL VE HİZMETLER GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAF TUTULACAK”

Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketinin faaliyet alanı kapsamında ithal edeceği mal ve hizmetlerin gümrük vergisinden muaf tutulması öngörüldü.