Atilla Köprülüoğlu

Atilla Köprülüoğlu

YANDIĞIN ATEŞ YOLUNA IŞIK OLUR

“Sebatsız sedef inci tutmaz-MEVLANA”

 

 

Dokuz yıl önceydi.

Edremit’te ,

Yayın Danışmanlığını üstlendiğim “Uğur Dündarla Halk Arenası” programımızın Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde konukları arasındaydı

İletişim ve Siyaset Bilimci Gazeteci-Yazar Dr.Sedef Kabaş...

(Diğer konuklar dönemin

CHPli milletvekilleri

Aykut Erdoğdu ve Özgür Ozel'di.)

Açıklamaları damga vurmuştu o programa. Kabaş, bir twitter mesajı sonrasında yaşadıklarını dile getirdiği “YARGILANIYORUM” başlıklı metiniyle, sosyal medyada büyük olay yaratmıştı.

“Türkiye’nin içinden geçtiği faşizan baskılarla dolu bu karanlık süreci çarpıcı biçimde" anlatıyordu metin.

Bir bölümünü alıntılıyorum;

"1 twe­et at­tı­ğım için 5 yı­la ka­dar ha­pis is­te­miy­le yar­gı­la­nı­yo­rum…

Evi­me ara­ma yap­ma­ya ge­len po­lis­le­ri, avu­ka­tım­la ko­nuş­mak için 5 da­ki­ka bek­let­ti­ğim için 5 yıl 4 ay ha­pis is­te­mi ile ikin­ci bir da­va­da da­ha yar­gı­la­nı­yo­rum…

Ya­ni bir twe­et ne­de­niy­le gı­ya­bım­da top­lam 10 yıl 4 aya va­ran bir ha­pis is­te­mi var…

Ya­ni sav­cı bey, bir twe­et için 3770 gün ha­pis yat­ma­mı ta­lep edi­yor… Ge­lin şöy­le bir ba­ka­lım, ben na­sıl bir ül­ke­de yar­gı­la­nı­yo­rum…

Es­ki Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı­’nın 'Se­def Ka­ba­ş’­ın at­tı­ğı Twe­et’i gör­me­dim ama sos­yal med­ya kü­für ve ha­ka­ret ye­ri de­ğil­di­r' di­ye­rek san­ki kü­für ve ha­ka­ret et­mi­şim gi­bi bir al­gı ya­rat­ma­ya ça­lış­tı­ğı, öte yan­dan AK trol­ler de­ni­len bir gru­bun sa­bah­tan ak­şa­ma her ke­sim­den in­sa­na hoy­rat­ça, ra­hat­ça ve fü­tur­suz­ca ha­ka­ret ve kü­für ede­bil­di­ği bir ül­ke­de yar­gı­la­nı­yo­rum… Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’nin ya­sa­la­rı­nı, bay­ra­ğı­nı, ön­de­ri­ni ale­nen hi­çe sa­yan­la­rın, bı­ra­kın po­li­si 5 da­ki­ka bek­let­me­yi, ül­ke­nin Gü­ney­do­ğu­su­’n­da ken­di po­li­si­ni ve or­du­su­nu oluş­tu­ran­la­rın gör­mez­den ge­lin­di­ği bir ül­ke­de yar­gı­la­nı­yo­rum…

Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’nin en bü­yük ve en de­rin yol­suz­luk dos­ya­sı­nın ka­pa­tıl­ma­sı­na kar­şı çık­tı­ğım için yar­gı­la­nı­yo­rum...

Hır­sız­lık, yol­suz­luk, rüş­vet ev­ren­sel suç­lar­dır…

Bu suç­la­rın iş­len­di­ği yö­nün­de cid­di ve kuv­vet­li de­lil­ler, ka­yıt­lar, ifa­de­ler ve bel­ge­le­rin ol­du­ğu bir so­ruş­tur­ma­yı ka­pa­mak, el­bet­te ta­ri­he ge­çe­cek bir ka­rar­dır de­di­ğim için yar­gı­la­nı­yo­rum…

Hır­sız­la­rın, rüş­vet alıp-ve­ren­le­rin, ya­lan söy­le­yen­le­rin ve gö­zü­mü­zün içi­ne ba­ka ba­ka kul hak­kı yi­yen­le­rin bı­ra­kın yar­gı­lan­ma­yı, mah­ke­me­ye bi­le git­me­di­ği ya da gön­de­ril­me­di­ği bir ül­ke­de yar­gı­la­nı­yo­rum…"

fb-img-1711176609319.jpg

* * *

 

İki yıl önce de yine Uğur Dündar Usta’nın TELE1 TV'deki programında ifadeleri nedeniyle “Cumhurbaşkanına Hakaret” suçlamasıyla  gözaltına alındı ve tutuklandı Sedef Kabaş.

49 gün hapis yattı.

Yargılandı ve 2 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

Ceza da ertelendi.

 

****

“Yandığın Ateş Yoluna Işık Olur”, dostumuz meslektaşımız Sedef Kabaş’ın son kitabının ismi.

Bu kez programda söylediklerinin ardından başına gelenleri, süreci, cezaevindeki hücrede yaşamını, duygularını anlatmış ayrıntılı...

Stefan Zweig’in “Satranç”taki sözünü anımsayarak;

"Sonunda yalnızdım ve artık asla yalnız olmayacaktım!..”

Kendi ifadesiyle de; “ÖZGÜRLÜK MANİFESTOSU” olmuş kitabı da!

 

****

Tanıtımı da şöyle kitabın ; “Hayat vazgeçmeyenleri ödüllendirir!

Özgürlük rüzgârlarının estiği Londra sokaklarından, İstanbul’daki bir cezaevi hücresine; uluslararası bir haber merkezinin renkli atmosferinden, mahkemelerin ağır ve kasvetli salonlarına; büyük aşklardan, koyu ihanetlere; dipsiz umutsuzluklardan, küllerinden yeniden doğuşlara şahitlik edeceğiniz bu kitap etkileyici bir dille kaleme alınmış akıcı, ironik ve birbirinden sürükleyici yaşanmış hikâyeler barındırıyor.

Sedef Kabaş’ın eşsiz anlatımı ve derin analizleri size ilham vermekle kalmayıp, hayatın inişli çıkışlı dansına ayak uydurmanıza yardımcı olacak.

Güçlüklerden nasıl güçlenerek çıkabileceğinize rehberlik edecek.

Aynı yaşamın içinde birbirinin zıddı olayların kazandırdığı engin tecrübenin ışığında farklı bakış açıları geliştirmenize olanak tanıyan bu eser sadece bir kitap değil, aynı zamanda hayatın zorluklarına karşı bir meydan okuyuş.

Bir kadın, bir anne, bir eğitmen,  bir gazeteci, kimilerine göre artık bir ‘aktivist’, bazılarına göre

‘o bayan’(!), 

pek çoğuna göre ise

‘cesur yürek’ ama en çok da aydınlık, özgür ve adil bir gelecek mümkün inancını taşıyan sizlerden birinin mücadelesini anlatan 'Yandığın Ateş Yoluna Işık Olur' her şeye rağmen vazgeçmeyenlerin özgürlük manifestosu...”

fb-img-1711176612819.jpg

****

Mutlaka okunmalı…

Son Söz Yerine: “KADINLARIN GÜÇLÜK YAŞADIĞI DEĞİL,

GÜÇLÜ KADINLARIN YAŞADIĞI BİR ÜLKE OLMALIYIZ…”

Sedef Kabas

Önceki ve Sonraki Yazılar