Anonim şirket hisselerinin devrinde vergisel durum

Bir anonim şirkette ortaklığı bulunan kişilerin hisselerini satarak ortaklıktan ayrılmak istedikleri durumlarda vergisel durumları, hisse paylarının nasıl devredildiğine göre değişkenlik göstermektedir.
Eğer bir anonim şirket hisse senedi bastırmamışsa, bu takdirde şirket tarafından evvela hisse devir tescil kararı alınmalı ve akabinde noterde hisse devir sözleşmesi yapılmalıdır.
Hisse devir sözleşmesinin noterde akdedilmesinden sonra da yeni pay durumu şirketin pay defterine işlenmelidir.
İşte, hisse devir sözleşmesi, özellikle, devir bedelinin yüksek olduğu sözleşmelerde ciddi damga vergisi ödenmesine ve harç yatırılmasına sebebiyet vermektedir.
Ayrıca, Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80. maddesinin dördüncü fıkrası sebebiyle, devir dolayısıyla doğan kazanç, değer artışı kazancı olarak, gelir vergisine de tâbi olacaktır.
Ancak şirket hisse senedi veya hisse senedi yerine geçmek üzere geçici ilmühaber bastırmışsa, bu durumda kanunen emre yazılı olan bu senetler, cirolanarak ve zilyetliği karşı tarafa devredilerek hisse devri gerçekleştirilebilir.
Hemen akabinde de pay defterine yeni pay durumu işlenir.
Noterde tescil şartı, hisse senedi olan anonim şirketlerde aranmadığı için ciddi miktarda damga vergisi ve harç ödemesinden kurtulabilirsiniz.
Ayrıca iki yıldan fazla elde tutulan hisse senetlerinin veya geçici ilmühaberlerin devri suretiyle yapılan pay devirlerinde, tutar ne olursa olsun gelir vergisi doğmayacaktır.
Örneğin; 01.01.2016 tarihinde alınan anonim şirket hisseleri, hisse senetlerinin veya geçici ilmühaberlerin iki yıl elde tutulmasından sonra, yani 01.01.2018’den sonra satılırsa, bu durumda gelir vergisi tahsil edilemeyecektir.
Ayrıca Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca, hisse senedi satışları KDV’ye de tâbi değildir.
Görüldüğü üzere hisse senetlerinin devri yoluyla yapılan ortaklık payı satışlarında ciddi vergisel avantajlar sağlanmaktadır.
Bu sebeple taahhüt edilen ve/veya ödenmiş sermayesi yüksek olan şirketlerin, daha kuruluş aşamasında hisse senedi veya hisse senedi yerine geçmek üzere geçici ilmühaber bastırmak için karar almaları anonim şirketlerin ve şirket hissedarlarının yararına olacaktır.
Yukarıda bahsedilen usulde hisse devri gerçekleştirildiği hâlde haksız gelir vergisi veya katma değer vergisi tarhiyatları ile karşılaşılması durumunda yargı yoluna gidilebilir. Yapılacak yargılama sonunda alınacak kararın müspet olması ihtimali neredeyse kesindir.

Önceki ve Sonraki Yazılar