Limited şirket ortakları vergi borçlarından sorumludur

Özel hukukta işler farklıdır...
Limited şirket ortakları şirketin borçlarından ötürü sadece koymayı taahhüt ettikleri sermaye miktarı kadar sorumludurlar.
Örneğin; şirket kurulurken sermaye olarak 10.000 TL konulacağı taahhüt edilmişse, şirketin borçları trilyonlarca lira da olsa sadece bu kadar bir miktarla sorumlu olunur.
Ama mesele vergiye, yani devletin alacaklarına gelince işler değişir.
6183 sayılı Kanunun 35. maddesine göre “Limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve bu kanun hükümleri gereğince takibe tabi tutulurlar.”
Burada artık konulması taahhüt edilen sermaye miktarına değil, şirketin yüzde kaç hissesine sahip olduğunuza bakılır.
Az önceki örnek üzerinden gidersek;
Sermaye taahhüdü 10.000 TL olsa da bu miktar, şirket toplam sermayesinin yüzde 10’una tekabül ediyor varsayalım.
Bu durumda ortak olarak, şirketten tahsil edilemeyen yahut somut emarelere göre şirketten tahsil edilemeyeceği anlaşılan toplam vergi borcunun yüzde 10’unu ödemek zorunda kalırsınız.
Yani sorumluluk miktarınız 10.000 TL’yi geçebilir.
Ancak kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere;
ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olan bir limited şirkete ait olan vergi borcunun şirket ortağının şahsi malvarlığından tahsil edilebilmesi için…
evvela asıl borçlu şirket hakkında cebri takibata girişilmesi…
bu takibat neticesinde şirketin maddi ve
hukuki varlığının haczedilmesi ve paraya çevrilmesi…
buna rağmen şirketten cebren tahsil edilebilecek bir malvarlığı değerinin kalmaması gerekir.
Bu işlemler yapılmadan şirket ortağını vergi borcundan sorumlu tutmak hukuka aykırıdır.
Hâl böyle olmakla birlikte, vergi daireleri tarafından sıklıkla bu sıra takip edilmeden, şirketin vergi borçları için doğrudan şirket ortaklarına ödeme emri gönderildiğini görüyoruz.
Kanunun, cebri takibattaki bu sıranın takip edilmesi yönündeki emredici hükmüne riayet etmeden ortaklara gönderilen ödeme emirleri yargı kararıyla iptal edilmektedir.
Bu durumda olan limited şirket ortakları 15 günlük sürede kendilerine tebliğ edilen ödeme emrinin iptali için vergi mahkemesine başvurabilirler.

Önceki ve Sonraki Yazılar