Lojman satışlarındaki belediye ve fon payları kaldırıldı

7061 sayılı Kanun’un 58. maddesi ile kamuya ait lojmanların satışı yasalaştı.
Kanuna göre;
“Savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerini yürüten personel tarafından kullanılanlar hariç olmak üzere…
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, döner sermayelerin, fonların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç…
Özel kanunla kurulmuş diğer kamu idarelerinin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müesseselerinin…
Ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar ve şirketlerin mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan kamu konutları satışa çıkarılacak…”
Lojmanların ve benzer statüdeki kamu konutlarının satışına ilişkin her türlü iş ve işlemin yürütülmesinde mahalli idarelere ait konutlar için ilgili idareler, diğerleri için Bakanlıklar yetkilendirilmiştir.
Savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerini yürüten personel tarafından kullanılan kamu konutlarının satılmasına ise ilgili bakanlıkların uygun görüşü alınmak şartıyla Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.
Kat mülkiyeti kurulan kamu konutları bağımsız bölümler halinde, üzerinde kat mülkiyeti kurulmamış kamu konutu bulunan taşınmazlar ise üzerindeki yapılarla birlikte bir bütün olarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda yer alan hükümler çerçevesinde ihale yoluyla satılacak.
İhale yapıldığı tarihte görev, sıra ve hizmet tahsisli ve kat mülkiyeti kurulan kamu konutlarında oturanlar, ikamet ettikleri kamu konutunu öncelikli olarak satın alma hakkına sahiptirler.
Yapılan ihale sonucunda oluşan ihale bedeli, öncelikli satın alma hakkı bulunanlara, yani satılan kamu konutunda oturanlara tebliğ edilecek.
Öncelikli alım hakkı sahibinin, içerisinde oturduğu kamu konutunu bu bedeli üzerinden satın almak istemesi ve tebligattan itibaren 15 gün içerisinde ihale bedelini peşin ödemesi veya peşinatı ödeyerek taksitli satış sözleşmesi düzenlemesi durumunda konut, içinde oturana ait olacak.
Ayrıca bedel peşin olarak ödenirse konutta oturana yüzde 10 indirim uygulanacak.
Ancak, öncelikli satın alma hakkı sahibinin aynı süre içerisinde kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, bu süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâllerinde, en yüksek teklif veren istekliye tebligat gönderilerek ihale bedelini peşin veya taksitle ödemesi gerektiği bildirilecek.
Bu durumda kamu konutunda oturana tebligat yapılarak konutu 2 ay içerisinde tahliye etmesi istenecek ve konutun tahliyesi sağlanacak.
Tartışmalı olan bu düzenleme kadar, kamu konutlarının satışından pay sahibi olan belediyelerin, bu satışlar dolayısıyla hak kazandıkları gelirlerinin kaldırılmış olması da dikkat çekicidir.
Zira belediye ve mücavir alan sınırları içindeki Hazineye ait taşınmazların satış bedellerinin tahsil edilen kısmından, öncelikle yerinde muhafaza edilemeyen yapıların tasfiyesinde kullanılmak şartıyla yüzde 10'u, ilgili belediyelerin
Gecekondu Kanunu hükümlerine göre oluşturdukları fon hesabına aktarılır.
Kalan kısmından ise ilgili belediyeye yüzde 30, varsa büyükşehir belediyesine yüzde 10 oranında pay verilir.
Oysa yeni düzenlemeye göre, kamu konutlarının satışından elde edilen gelirler hakkında,
4706 sayılı Kanunda düzenlenen belediyelere gelir aktarılmasının önüne geçilmiştir.
Böylece, belediyeler, büyükşehir belediyeleri ile belediyeler nezdindeki fonlara aktarılan bu gelirler de kesilmiştir.
Yerel seçimler yaklaşırken lojman satışlarından elde edilecek ve ciddi miktarlara varacak gelirden yerel yönetimlerin paylarının iptal edilmiş olması hususunun yansımalarının nasıl olacağını ilerleyen günlerde birlikte göreceğiz.

Önceki ve Sonraki Yazılar