Ömer Adıgüzel

Ömer Adıgüzel

Yaratıcı drama alanında 2018 yılında gelişmeler ve 2019’dan beklentiler

Türkiye’de son 40 yılda eğitimde yaratıcı drama alanı (eğitimde drama, yaratıcı drama veya drama olarak da adlandırılabilir) hiç azımsanmayacak bir biçimde gelişti ve eğitim sistemi içerisinde kendisine yer buldu. Bu alanda başlangıçta Prof. Dr. İnci San ve Tamer Levent’in öncü çalışmaları ile Çağdaş Drama Derneği’nin kurulması, daha sonraları Ankara Üniversitesi’nde başlayan (2000) yaratıcı drama lisansüstü eğitim programlarının güçlenerek devam etmesi, bu programlara daha sonraları Anadolu Üniversitesi’nin de eklenmesi (2007), yazılan tez, makale ve kitapların her geçen gün artması, hemen her yaş ve meslek grubundan insanın yaratıcı drama ile ilgilenmesi ya da bu alanın eğitimini vermek üzere çeşitli kurumlardan eğitim alması önemli adımlar olarak değerlendirilebilir.

     Milli Eğitim Bakanlığı’nın da yaratıcı drama alanındaki bu gelişmelere kayıtsız kalmaması ve resmi programlarında drama derslerine seçimlik de olsa yer vermeye başlaması önemli bir adımdır. 1998 yılında MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan “İlköğretim Okulları Seçmeli Drama Dersi 1-2-3 Öğretim Programı” resmi olarak yer alan ilk drama programı olma özelliğini taşır. Bu program yerini 2018 yılında yine Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu tarafından İlköğretim 5. ve 6. sınıflar için hazırlanan Drama Dersi Öğretim Programı’na bırakmıştır. Yeni drama öğretim programının amaç, içerik, yöntem ve değerlendirme ögeleri açısından önemli bir boşluğu doldurduğu söylenebilir.

     Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Talim Terbiye Kurulu tarafından 05.04.2012 tarih ve 20. sayı ile onaylanan ve nitelik açısından önemli eksiklikler ve yanlışlara sahip bir program olan “Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Drama Dersi Öğretim Programı”nın uygulamadan kaldırılması ve yeni bir drama programı geliştirme çalışmasının yapılması da drama alanı için önemli bir gelişmedir.

     2018 yılında drama açısından başka bir gelişme, 09.06.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Yaratıcı Drama Eğitmenliği Ulusal Meslek Standardı Programı’nın oluşturulup yayımlanmasıdır. Alana ilişkin ilk standart belirleme çalışması olması açısından bu gelişme de önemli bir adım olarak sayılabilir.

Drama açısından üniversitelerde farklı değişme ve gelişmeler yaşanmıştır. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2018 yılında eğitim fakültelerinin öğretim programları değiştirilmiş ve uygulanmak üzere ilgili kurumlara göndermiştir. Bu değişimlerden etkilenen derslerden biri de drama adıyla verilen ders olmuştur. Drama dersi; Sınıf, Okulöncesi, Sosyal Bilgiler, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği gibi alanlarda 4 saat ve zorunlu olarak programlarda yer alırken, ders sadece Sınıf Eğitimi ve Okulöncesi Eğitimi alanlarında zorunlu olarak 2 saat şeklinde ve farklı adlandırmalarla yer almıştır. Ders, diğer öğretmenlik alanlarında zorunlu olmaktan çıkarılmış ve tüm öğretmenlik alanlarında Sosyal Seçmeli Dersler arasında “Eğitimde Drama” adıyla yer almıştır.  Dersin tüm öğretmenlik alanlarında seçimlik de olsa yer alması olumlu bir yaklaşım iken, zorunlu olduğu alanlardan bazılarından kaldırılması ve zorunlu olarak kaldığı alanlarda ise ders süresinin iki saate düşürülmesi önemli bir eksiklik olarak değerlendirilebilir.

     2019 yılından drama alanına ilişkin ne tür beklentiler olabilir?  Eğitimde drama/yaratıcı dramaya YÖK tarafından bir doçentlik alanı olarak güzel sanatlar eğitimi bilim dalı altında müzik ve resim gibi alanların yanında anahtar bir kelime olarak yer verilmelidir.

     Eğitim fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümlerinin altında Eğitimde Drama-Yaratıcı Drama Ana Bilim Dalı açılarak bu alanda öğrencilere çift ana dal ya da yan dal olanağı sağlanmalı ya da Eğitimde Drama-Yaratıcı Drama lisans programının önü açılmalıdır. YÖK, güzel sanatlar eğitiminin yalnızca resim ve müzik alanlarından oluştuğu anlayışından vaz geçmeli ve eğitimde drama/ yaratıcı dramanın da bir güzel sanatlar eğitimi alanı olduğunu kabul etmelidir.

     Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı ise Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına ilişkin belgede yer alan, hangi öğretmenlik alanlarının (yaratıcı) drama dersini verebileceğine ilişkin açıklama kısmını yeniden düzenlemeli ve geliştirmelidir.

     Hiçbir biçimde eğitimde drama/yaratıcı drama eğitimi almayan öğretmenlik alanları mezunlarına (sözgelimi Türkçe ve Edebiyat öğretmenlerine) doğrudan bu dersi verebilme hakkı tanınmamalı, yaratıcı drama eğitimi lisans programlarının açılması sağlanmalı,  MEB onaylı 320 saatlik yaratıcı drama eğitmenliği sertifikasına sahip olan ya da bu alanda lisansüstü eğitim yapmış öğretmenlere bu yetki verilmelidir.

Önceki ve Sonraki Yazılar