Çiftçilere yapılan destekleme ödemelerinde tevkifat yapılamaz

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından çiftçilerimize destekleme ödemesi yapıldığı malumdur.
Ancak bu destekleme ödemeleri, Ziraat Bankası şubeleri kanalıyla ödenirken, hayvancılıkla uğraşanlardan yüzde 2 ve bitkisel tarım yapanlardan yüzde 4 oranında tevkifat (stopaj) yapılarak ilgili banka şubesi tarafından vergi dairesi hesaplarına yatırılmaktadır.
Ne var ki yapılan bu kesintiler tamamen hukuka aykırıdır.
Zira stopajın yasal dayanağı olan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin ilgili fıkrası uyarınca, bir ödemenin stopaja tabi olabilmesi için ya zirai mahsul ya da zirai hizmet olması gerekmektedir.
Zirai mahsul ve zirai hizmet de Gelir Vergisi Kanunu’nun 52 ve 56. maddelerinde tanımlanmıştır.
Hangi faaliyetlerin zirai hizmet kapsamında olduğu anılan maddelerde açıklanmış olup bu tanımın kıyas yoluyla genişletilmesi mümkün değildir.
Çünkü vergi hukukunda, vergilendirmede kanunilik ilkesinin bir sonucu olarak kıyas yasaktır.
Kaldı ki destekleme ödemesi adı altında hibe alan çiftçiler tarafından Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na stopaj yapılmasını gerektirir herhangi bir hizmet de sunulmamaktadır.
Çiftçiler tarafından yapılan yatırıma, anılan kurum tarafından proje kapsamında bedelsiz bir hibe desteğinde bulunulmaktadır.
Bu durumda hibeler üzerinden Hazine’ye aktarılmak üzere tevkifat yapılmasının mümkün olduğundan bahsedilemez.
Maliye Bakanlığı ve bağlı kuruluşları tarafından aksi yönde özelgeler çıkarılmışsa da bu özelgelerde bahsi geçen konuların vergi hukukunun temel mantığı ile örtüştüğü ileri sürülemez.
Kaldı ki Maliye Bakanlığı ve alt kuruluşlarının çıkardıkları sirküler, özelge ve benzeri düzenleyici işlemlerin yargı organları nezdinde de herhangi bir bağlayıcılığı yoktur.
Kanunda bu hibenin stopaj yoluyla vergilendirileceği yönünde bir düzenleme bulunmamaktadır.
Konu bu kadar nettir!
Yasa koyucu bu hibeyi vergilendirmek isteseydi, ilgili bentte ayrıca bir düzenleme yapması icap ederdi.
Oysa Maliye Bakanlığı konuyu tersten yorumlayarak ve aralarında illiyet bağı olmamasına rağmen doğrudan gelir desteği kapsamında değerlendirme yaparak haksız kesintilere cevaz vermeye devam etmektedir.
Hemen belirtelim ki burada belirttiğimiz hibeler, doğrudan gelir desteği adı altında yapılan ödemeler değildir.
Zira doğrudan gelir desteğinde stopaj oranının 0 olduğu kuşkusuzdur ve bu minvaldeki ödemelerle ilgili olarak zaten ihtilaf yoktur.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nca yapılan projelere istinaden destekleme ödemesi (hibe) alan çiftçiler, ödemelerin yapılması sonrasında tevkifatla karşı
karşıya kalmaları hâlinde…
Kesintinin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde yargı yoluna başvurabilir…
Haksız kesintilerin önüne yargı kararıyla geçebilir.
Ayrıca Vergi Usul Kanunu’nun 116 ve devamı maddelerine dayanarak ve beş yıl geriye dönük olacak şekilde, düzeltme ve şikâ- yet başvurusu sonrasında yargı yoluna gidilebilir.
Geçmiş yıllarda yapılan haksız kesintilerin iadesi de sağlanabilir.

Önceki ve Sonraki Yazılar