Akşener'in partisine iki yeni isim daha katılıyor

Akşener'in partisine iki yeni isim daha katılıyor

CHP’den istifa eden İzmir Milletvekili Aytun Çıray’dan sonra iki yeni ismin daha yeni partiye katılacağı bildirildi. Kuruluş çalışmaları tamamlanan ve yarın açıklanması beklenen Meral Akşener önderliğindeki partinin tüzüğüyle ilgili bazı maddeler de belli oldu.

Meral Akşener’in kuruluş çalışmaları tamamlanan ve yarın açıklanması beklenen partisine CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray’dan sonra eski Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz ve eski Milletvekili Ahad Andican'ın da katılacağı öğrenildi.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, eski Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz ve eski Milletvekili Ahad Andican da yeni partide yer alacak. İktisatçı olan Ayfer Yılmaz, 21. Dönem'de DYP'den İçel Milletvekili seçildi. Yılmaz, 53 ve 54. hükümette devlet bakanı olarak görev yaptı.

Tıp doktoru olan Ahad Andican ise 20 ve 21. dönemde ANAP'tan İstanbul Milletvekili ve 1997-1999 yılları arasında da devlet bakanı olarak görev yaptı.

Cinsiyet kotası, laiklik vurgusu: Yeni partinin tüzüğü

Öte yandan Meral Akşener önderliğinde kurulacak partinin tüzüğüyle ilgili bazı maddeler belli oldu.

Yeni partinin amaç ve ilkeleri, tüzüğün 2. maddesinde şöyle açıklandı:

"Türk Milletinin ülkesi ve devleti ile bölünmez bütünlüğünü korumayı; Kurtuluş Savaşımızın eşsiz kahraman başkomutanı, cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk'ün ilkelerini esas almayı; Türkiye Cumhuriyeti'ni milletler topluluğunun bağımsız, egemen, şerefli ve itibarlı bir üyesi olarak etkin bir bölgesel güç ve lider ülke yapmayı; böylece bölge ve dünya barışına katkıda bulunmayı amaç edinir.

Cumhuriyetimizin Kurucu iradesine bağlı olarak, Anayasanın ilk dört maddesinde yer alan temel niteliklerin varlığını devletimizin bekasının teminatı olarak kabul eder.

Demokrasi, insan hakları, adalet, eşitlik, özgür düşünce, hür irade, liyakat, bağımsız ve tarafsız yargı, denge ve denetim sistemleri gibi demokratik hukuk devletlerinin temel kavram ve ilkelerini benimser. Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesindeki ölçütlerin, bireysel hak ve hürriyetlerin gerçek manasıyla ve evrensel değerler kapsamında uygulanmasına çalışır.

Egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu, kuvvetler ayrılığının tesis edildiği, hukukun üstünlüğü ilkesinin özümsendiği bir devlet yapılanmasını zaruri görür. Bunun için çok partili demokratik parlamenter sistemin geliştirilerek uygulanması gerektiğine inanır.

Türk tarih ve kültürünün süzgecinden geçerek günümüze taşınmış değerler ile bu değerleri temsil eden Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Mevlana ve Yunus Emrelerin anlayış ve felsefesi yolumuzu aydınlatır. İfade, inanç, din ve teşebbüs hürriyetini vazgeçilmez ilkeler olarak kabul eder. Laikliği din ve vicdan hürriyetinin teminatı olarak görür.

Milli geliri daha hızlı büyüterek refahı artırmayı, adil paylaşım ile refahın tabana yayılmasını ve toplumsal huzuru artırmayı hedefler. İktisadi değer ve kaynaklarımıza sahip çıkar ve en verimli şekilde değerlendirir.

Milli ve manevi değerlerimizi yaşatıp, çağdaş gelişmiş ülkelerin ittifakla kabul ettiği evrensel değerlere katkı sağlamaya; ülkemizde bilim, sanat, estetik gibi medeni değerleri geliştirmeye; insan yetiştirme düzenimizi nitelik ve nicelik olarak en ileri ülkelerin seviyesinin üzerine çıkarmaya; siyasetin ahlak zemininde yapılmasına; devletin temeli olan adaletin güçlendirilmesine; bu ilkelerle insanlarımızın daha huzurlu, mutlu ve özgür yaşamasını temin etmeyi hedefler."

Tüzüğün en dikkat çekici maddelerinden bazıları ise şöyle:

Gençlik kolları

*Yeni partinin ilk göze çarpan açılımı gençlik kolları oldu. Akşener, parti kurma çalışmaları sırasında gençliğe özel önem verdiğini sık sık vurguluyordu.

Kadın kotası

*İkinci önemli yaklaşım ise kadın kotasında oldu. Akşener'in üzerinde hassasiyetle durduğu kadınlar için kota konuldu. Cinsiyet Kotası başlıklı tüzük maddesinde, "Partinin katıldığı milletvekili genel seçimlerinde merkez yoklaması yoluyla belirlenecek adayların tespitinde, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyelikleri için adayların tespitinde, Genel İdare Kurulu seçimlerinde, İl, İlçe, Belde Yönetim Kurullarının seçiminde, Kongre ve Kurultay Delegeliği seçimlerinde, Merkez Disiplin Kurulu ve İl Disiplin Kurulu üye seçimlerinde en az yüzde yirmi beş cinsiyet kotası uygulanır" ilkesine yer verildi.

Yönetim seçimi

*Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu Seçimi başlığı altında yapılan düzenlemeye göre, blok liste ve çarşaf listesi yöntemi benimseniyor. Seçimin hangi yöntemle yapılacağı genel başkan veya genel başkanın teklifi ile genel idare kurulunun kararına bırakılıyor.

3 dönem kuralı

*Tüzükteki bir başka madde, genel başkanın seçim usulu ve görev süresi. Bu maddeye göre, "Partanin genel başkanı, kurultay tarafından üye tam sayısının salt çoğunluğu ile en az iki, en çok üç yıl için seçilir. Bir kişi ara vererek dahi olsa olağan kurultayda en fazla üç dönem genel başkanlık görevine seçilebilir."

60 asil üye

* Kurultaydan sonra partinin en üst yönetim organı olan Genel İdare Kurulu, parti genel başkanı ve kurultayda gizli oyla seçilen altmış asıl, yirmi beş yedek üyeden oluşuyor. Ayda bir toplanıyor. Partinin en üst icra kurulu olan Başkanlık Divanı ise 12 kişiden meydana geliyor.

Danışma kurulu

*Merkez Danışma Kurulu, parti genel başkanını kararı ile elli üyeden oluşuyor. Genel başkanın başkanlığında, başkanlık divanın üyeleriyle birlikte altı ayda bir olağan toplantı yapması öngörülüyor.

Yüzde 5 kontenjan

*Aday tespiti için üç yöntem belirlenmiş; ön seçim, teşkilat yoklaması ve merkez yoklaması. Bu madde, genel başkanın TBMM üye sayısının en fazla yüzde beşini aşmamak kaydıyla kontenjan kullanabilmesini hükme bağlanıyor. Genel başkan tarafından kontenjan adayı gösterilenler ön seçim ve teşkilat yoklaması seçimlerine katılamayacaklar.