Güneş Gürseler

Güneş Gürseler

BAROLAR SADECE BÖLÜNMÜYOR UFALANIYOR…


Baroderneği ya da çoğunluğun kullandığı gibi “çoklu baro” yasa teklifi nihayet gün ışığına çıktı.


Ankara, İstanbul, İzmir ve de avukat sayısındaki bu artış hızıyla bir süre sonra aralarına Antalya’nın da katılacağı baroları sadece bölmeyi değil un ufak etmeyi amaçlayan ve kendi içinde çelişkileri olan, yasalaşırsa bırakın sadece ufalanmadan kaynaklananlarını uygulamada pek çok soruna neden olacak bir yasa teklifi nihayet TBMM’ne sunuldu.

Anayasanın 126. maddesine ve Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırı bu teklif sorun çözmeyecek sorunlar, farklı uygulamalar ve de kargaşa yaratacaktır.

Savunma mesleğinin onlarca yaşamsal sorunu varken avukat sayısı beşbini geçen illerde baroları dernekleştirmenin bu sorunlara çözüm getirmesi olanaksızdır. Avukat sayısındaki kontrolsüz artışın sebep olduğu yığılmayı sadece baro örgütlenmesi sorunu olarak gören zihniyet bu sorunu gideremeyecek bir arayışla sadece bölüp güçsüzleştirmeyi amaçlamaktadır. Avukatlık Yasamız yeni baro kurulmasını düzenleyen 77. madde sistemini koruyarak sayı ve yargı çevresi ölçütlerinde değişiklikler yapmak sorunsuz bir geçiş sağlardı. Amaç bu olmayınca zarar vermekten ve sorun yaratmaktan çekinilmiyor.

Amaç bu olunca teklif, yürürlükteki Avukatlık Yasası ile uygulamada önemli sorunlar yaratacak çelişkiler içermektedir. Türk Tipi Başkanlık Sistemi ürünü yasa yapma tekniği ile bu teklifi hazırlayıp milletvekillerine kimler imzalattırdı herhalde tarih yazacaktır.

Temsil eşitliği getireceğim derken temsil eşitsizliğinin en ağırını düzenleyerek her baroya Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulunda üç delege ve baro başkanı ile temsil olanağı tanınmaktadır. Böylelikle otuzbeş üyeli baronun da otuzbeşbin üyeli baronun da temsili eşit olmaktadır. Her beşbin üye için bir delege eklenmesi önemli bir farklılık yaratmayacaktır.

Yıllarca yanlış olacağını yazıp söylediğimiz baro ve birlik seçimlerinde “nispi temsil” uygulamasına geçilmesi düzenlenmemiş. İnşallah son aşamada getirilmez.


Teklifte görebildiğim çelişkiler:

YÜRÜRLÜKTEKİ YASAMIZDA “BARO BÖLGESİ” KAVRAMI VAR. BU KAVRAM DA İDARİ YAPIDA İLİ İFADE EDİYOR.

Baroderneklerinin “baro bölgesi” neresi olacaktır? Yürürlükteki yasamızını baro bölgesini onbeş kez belirtilen maddelerinde değişiklik olmadığına göre onların da bölgesi il sınırları mıdır? Yani il sınırları içinde herhangi bir yerde ikamet eden ve herhangi bir yerde bürosu olan avukat herhangi bir yerdeki baroderneğine yazılabilecek mi dir?

BARO BÖLGESİNDE İKAMET KOŞULU İLE ÇELİŞKİLİ DÜZENLEME YAPILMIŞ:

Yürürlükteki yasamızın levhasına yazılmak istenen baro bölgesinde ikamet koşulunu düzenleyen 3/e maddesinde değişiklik yapılmamış fakat diğer maddelerde (örneğin 66. madde) herhangi bir baroderneğine kayıt olunabileceği düzenlenmiş.
 

AVUKATLIK BÜROSU VE AVUKATLIK ORTAKLIĞI ORTAKLARI FARKLI BARODERNEKLERİNE KAYITLI OLABİLECEK.

Yürürlükteki yasamızın avukatlık bürosu ve avukatlık ortaklığını düzenleyen 44/ A ve B maddelerinde yapılan değişiklik ile aynı ildeki farklı barolara kayıtlı avukatların bu büro ve ortaklıklara ortak olabileceği hükmü getirilmiş. Yani ortağın bürosu ile barosu farklı olacak. Oysa, yazılı olduğu baro bölgesi dışında sürekli avukatlık yapamama yasağını düzenleyen 67. madde korunuyor. 66. madde değişikliği ile de avukatın herhangi bir baroderneği levhasına yazılabileceği düzenleniyor.

AVUKATIN LEVHASINDA YAZILI BULUNDUĞU BARO BÖLGESİ DIŞINDA SÜREKLİ AVUKATLIK EDEMEYECEĞİNİ DÜZENLEYEN 67. MADDE KORUNDUĞUNA GÖRE AVUKATIN BÜROSUNUN BULUNDUĞU YER BARODERNEĞİNE YAZILMASI GEREKİR.

Bu durum yasamızın 3/e maddesinin levhasına yazılmak istenen baro bölgesinde ikamet koşulu içeren hükmü ile çelişiyor.

YÜRÜRLÜKTEKİ YASAMIZDA SADECE “RESMİ KILIK” DÜZENLENMİŞKEN “TÜRBAN” ENDİŞESİ İLE BUNA ŞİMDİ “KIYAFET” DE EKLENİYOR.

49. maddede yapılmak istenen değişiklikle; önce maddenin kenar başlığı “Avukatların resmi kılığı” iken, “Avukatların resmi kılık ve kıyafeti” olarak değiştiriliyor yani “kıyafet” kelimesi de ekleniyor. “Avukatlar, mahkemelere Türkiye Barolar Birliğinin belirteceği resmi kılıkla çıkmak zorundadırlar.” şeklindeki yürürlükteki madde metni de; “Avukatlar, mahkemelere Türkiye Barolar Birliği tarafından şekli belirlenen cübbeyle çıkmak zorundadır. Avukatlara kılık ve kıyafetle ilgili başkaca bir zorunluluk getirilemez.” olarak değiştiriliyor. Böylelikle “cübbe” yasaya giriyor, hem de hem “kılık” hem “kıyafet” oluyor.

YÜRÜRLÜKTEKİ YASAMIZIN BARO KURULMASINI DÜZENLEYEN 77. MADDENİN BİRİNCİ CÜMLESİ BARONUN İL MERKEZİNDE KURULACAĞI HÜKMÜNÜ İÇERİYOR. BU CÜMLE DEĞİŞTİRİLMEDEN AVUKAT SAYISI BEŞBİNDEN FAZLA OLAN İLLERDE BARODERNEĞİ KURMA OLANAĞI GETİRİLDİĞİNE GÖRE YENİ KURULACAKLARIN DA İL MERKEZİNDE KURULMASI GEREKECEKTİR.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ GÖREV SÜRESİ İKİ YILA MI İNİYOR?

Teklife bakarsanız öyle: 115. Madde TBB genel kurulunun baro seçimlerinin yapıldığı yılın Aralık ayında toplanacağı hükmünü getiriyor. 82. Madde ise baro genel kurullarının iki yılda bir Ekim ayında yapılacağını düzenliyor. Görev süresini dört yıl olarak belirleyen maddeyi koruyup seçim baroların iki yılda bir yapılan seçimine ilişkin madde ile tarif etmek nasıl bir yasa yazım yöntemidir.

96. MADDEDE ÖNERİLEN DEĞİŞİKLİKLE BARO BAŞKANININ SEÇİM DÖNEMİ BİTMEDEN AYRILMASI DURUMUNDA YÖNETİM KURULUNUN KENDİ İÇİNDEN SÜREYİ TAMAMLAMAK ÜZERE YENİ BAŞKANI SEÇMESİ DÜZENLENİYOR. BU BARO BAŞKANININ TEK DERECELİ OLARAK GENEL KURULDAN SEÇİLMESİNE AYKIRIDIR.

Ayrıca yürürlükteki yasamızın 122. Maddesinin değiştirilmesi önerilmediğine göre bu hüküm Türkiye Barolar Birliği Başkanı için de uygulanacaktır.

ADLİ YARDIM BÜROLARININ OLUŞUMUNU DÜZENLEYEN 177. MADDEYE EKLENMESİ ÖNERİLEN İKİNCİ FIKRA ÖNCELİKLE BİRİNCİ FIKRA İLE ÇELİŞİYOR:

Birinci fıkra adli yardım bürolarının “baro merkezlerinde” oluşturulmasını öngörüyor. Birden fazla baroderneğinin bulunduğu illerde “baro merkezi” neresidir? Ayrıca, baro merkezi dışında avukat sayısı beşten çok olan her yargı çevresinde bir avukatın adlî yardım bürosu temsilcisi olarak görevlendirilmesini hangi baroderneği yapacaktır?

AYNI ÇELİŞKİ TEMSİLCİ ATANMASI GEREKEN TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ, HAL HAKEM HEYETLERİ, ZARAR TESPİT KOMİSYONLARI, KORUMA KURULLARI İÇİN DE GEÇERLİDİR.

Önceki ve Sonraki Yazılar