Oğuzhan ASLAN
Oğuzhan ASLAN

oguzhanaslan@windowslive.com

Yazarın Makaleleri
Limited şirket ortakları vergi borçlarından sorumludur
Özel hukukta işler farklıdır... Limited şirket ortakları şirketin borçlarından ötürü sadece koymayı taahhüt ettikleri sermaye miktarı kadar sorumludurlar. Örneğin; şirket kurulurken sermaye olarak 10.000 TL konulacağı taahhüt edilmişse,...
Vergi hukukuna ilişkin evraklar muhtara bırakılarak tebliğ edilemez
7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 51. maddesi uyarınca, 'Mali tebliğler, kendi kanunlarında sarahat bulunmayan hallerde, bu kanunun umumi hükümlerine tevfikan yapılır.” Kanun burada, mali tebliğlerin, kendi kanunlarında düzenlenen usule...
Suç işleyerek elde edilen gelir de vergiye tâbidir
Evet, yanlış okumadınız… Gelir elde etmenin yolu sizin için suç işlemek de olsa devlete vergi vermek zorundasınız… Vergi Usul Kanunu'nun 9. maddesinin ikinci fıkrasına göre, 'Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak edilmiş bulunması...
Kullanılmayan binalardan çevre temizlik vergisi alınamaz
Son dönemde birçok belediyenin, çevre temizlik vergisi tahsilatlarına hız verdiğini görüyoruz. Ancak belediyeler, alelacele vergi toplama gayreti içine giriştiği için sağlıklı tespitler yapmamakta ve binaların durumları hakkında araştırma...
Vergi kaçıranları ihbar edin, ikramiyeyi kapın!
Türkiye'de vergi denetmenleri, bir mükellefi vergi incelemesine almak için çok fazla gerekçeye sahiptir. Ama bakıldığı zaman incelemelerimizin büyük bir çoğunluğu ihbar üzerine yapılıyor. Vergi kaçırdığı yahut vergi kanunlarına...
Vergi dairesi bu yazıyı gönderdiyse dikkat
Uygulamada 'kod listesi” olarak adlandırılan Olumsuz Mükellefler Listesi'nin bir hayli uzun olması, vergi idaresini, kolay yoldan tarhiyat yapma yoluna itmektedir. Ancak bu durum, hukuken kabul edilebilir olmayan uygulamaların da gün yüzüne...
Anonim şirket hisselerinin devrinde vergisel durum
Bir anonim şirkette ortaklığı bulunan kişilerin hisselerini satarak ortaklıktan ayrılmak istedikleri durumlarda vergisel durumları, hisse paylarının nasıl devredildiğine göre değişkenlik göstermektedir. Eğer bir anonim şirket hisse senedi...
Yılbaşından önce araç alanların ödeyecekleri MTV tutarları
Uzun zamandır gündemi meşgul eden Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), zamlı tarifeyle yılbaşından itibaren tahsile başlanıyor. Otomobillerde, arazi taşıtlarında ve benzeri araçlarda vergilendirme usulü değiştirilerek, mevcut vergilendirme ölçütlerine...
Kurumlar vergisi oranı arttı
Son dönemde vergi oranlarında ciddi artışlar yapıldığı herkesin malumudur. Özellikle 7061 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte motorlu taşıtlar vergisinden veraset ve intikal vergisine kadar hemen her vergi türünde vergi oranları...
Ödeme emrine dava açma süresi değişti
5 Aralık 2017'de Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 sayılı Kanunla vergi mevzuatımızda birçok değişiklik yapıldı. Yayınlanan bu kanunla: 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun… 6802 sayılı...
Çiftçilere yapılan destekleme ödemelerinde tevkifat yapılamaz
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından çiftçilerimize destekleme ödemesi yapıldığı malumdur. Ancak bu destekleme ödemeleri, Ziraat Bankası şubeleri kanalıyla ödenirken, hayvancılıkla...
Lojman satışlarındaki belediye ve fon payları kaldırıldı
7061 sayılı Kanun'un 58. maddesi ile kamuya ait lojmanların satışı yasalaştı. Kanuna göre; 'Savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerini yürüten personel tarafından kullanılanlar hariç olmak üzere… Genel yönetim kapsamındaki...
Alacağın tahsiline engel olmak suçtur
Kamu alacaklarının tahsili için ayrı bir kanunumuz vardır: 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun… Bu kanun, kamu alacaklarının ne suretle takip ve tahsil edileceğine ilişkin ayrıntılı düzenlemeler getirmesinin yanında...
Hazinenin vekâlet ücreti aldatmacası: Çifte vergilendirme
Vergi daireleri aleyhine açılıp kazanılan davaların sonunda, Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca, davayı kazanan karşı tarafa ödenmek üzere vekâlet ücretine hükmedilir 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatın hakkı olan ve avukatlara...
Vergi dairelerinin kanun oyunu
Mevzuatımıza göre, ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olan (bir şirket gibi) kurumun vergi ve buna bağlı borçlarının kanuni temsilcinin şahsi malvarlığından da tahsil edilebilmesi mümkün. Bunun için, evvela asıl borçlu şirket hakkında cebri...
Vergi borcu sebebiyle emekli maaşı haczedilemez
Zirai, ticari, sınai ya da mesleki faaliyetleri sebebiyle vergi yükümlüsü olan yahut farklı sebeplerle vergi borcu altına giren kişiler, bu borçlarını ifa etmedikleri takdirde cebri icra tehdidiyle karşı karşıya kalırlar. 6183 sayılı Amme...
İcra yoluyla satılan gayrimenkullerde KDV bilmecesi
Herkesin malumu olduğu üzere, kişiler, yaptıkları birtakım işlemlerden ötürü elde etmeye hak kazandıkları alacaklarını tahsil edemezlerse, icra daireleri vasıtasıyla cebri takibat yapabilmekte ve bu şekilde borçluları ödeme yapmaya zorlayabilmektedirler....